Jak wypełnić informacje IFT z programem PIT

Płatnicy, którzy rozliczają wypłaty o charakterze międzynarodowym, przygotowują inne informacje roczne niż PIT-11. Obowiązuje ich sporządzenie i przekazanie do urzędu skarbowego Informacji IFT-1/ IFT-1R i IFT-3/IFT-3R. W zależności od tego, jakich wypłat dokonują, wybierają odpowiednie formularze PIT IFT. W wyborze dokumentu oraz wypełnieniu i wysłaniu właściwej deklaracji pomocny jest program pit.

Informacje IFT-1/ IFT-1R i IFT-3/IFT-3R

Informacja IFT-1/IFT-1R jest sporządzana przez płatnika w przypadku przychodu (dochodu) uzyskanego na terytorium Rzeczypospolitej przez osoby fizyczne, które nie mają w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, czyli nierezydentów. Płatnik ma obowiązek przekazania informacji zarówno podatnikom nierezydentom, jak i urzędom skarbowym właściwym ze względu na opodatkowanie osób zagranicznych. Wypłaty, które są ujmowane w informacji IFT-1/IFT-1R, to dochody m.in. z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych, z tytułu wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzenia menadżerów działalności artystycznej i sportowej, żeglugi morskiej, śródlądowej i transportu lotniczego, a także emerytury i renty

Natomiast informacja IFT-3/IFT-3R sporządzana jest w przypadku niektórych przychodów kapitałowych, takich jak odsetki (wypłacone, skapitalizowane, postawione do dyspozycji) od wierzytelności, odsetki lub dyskonta z obligacji, skryptów dłużnych czy papierów wartościowych.

Otrzymują ją podatnicy, którzy są nie są polskimi rezydentami podatkowymi, są podatnikami PIT od całości swoich dochodów:

  • w państwie członkowskim Unii Europejskiej, ale poza Polską, lub
  • na terytoriach należących do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów.
jeśli między Polską a tymi państwami istnieje umowa w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych.

Forma informacji IFT

Jeżeli IFT-1/IFT-1R przygotowane jest przez podmioty pełniące rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych lub biura rachunkowe na rzecz więcej niż 5 osób, wymagana jest elektroniczna forma złożenia deklaracji. W przypadku gdy płatnik sporządza informacje IFT-1/IFT-1R dla nie więcej niż 5 podatników , może złożyć ją w wybranej formie: elektronicznej albo pisemnej. Natomiast druki IFT-3/IFT-3R można złożyć do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. Forma elektroniczna nie jest obowiązkowa przy przekazywaniu informacji podatnikowi. Można też wybrać formę pisemną. Jeśli wysyłamy druki IFT z programu pit dla ich wysyłki przez program pit nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny. Program pit wyśle druki, jeśli będą podpisane pięcioma danymi autoryzującymi płatnika, jakimi są:

  • identyfikator NIP albo PESEL,
  • pierwsze imię podatnika,
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • przychód wykazany w dowolnym zeznaniu podatkowym składanym w poprzednim roku, a jeśli nie były składane żadne zeznania, należy wpisać 0 (zero).

Terminy składania informacji IFT

Termin przekazania informacji IFT jest zależny od formy i adresata. Do urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń osób zagranicznych należy przekazać deklarację w formie elektronicznej (przez program pit), do końca lutego roku następnego po roku podatkowym. Jeśli jest to forma druku na papierze, obowiązuje termin do końca stycznia. W przypadku przekazywania informacji do podatnika termin obowiązuje koniec lutego roku następującego po roku podatkowym, niezależnie od formy.

W sytuacji zaprzestania działalności przez płatnika przed tymi terminami, informację należy przekazać nie później niż do dnia zaprzestania tej działalności lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.