ClickCease

Jak rozliczyć PIT-28 za rok podatkowy

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne znajdziemy podstawy prawne regulujące obowiązek złożenia zeznania rocznego na druku PIT-28. Formularz PIT-28 przeznaczony jest dla podatników, którzy składają zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy.

Wybór formularza PIT-28 i załączników

Dokonując rozliczenia rocznego na formularzu PIT-28 należy zwrócić uwagę na aktualność wypełnianego formularza. Obowiązuje formularz oznaczony jako PIT-28 na dany rok, określony rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nieodłącznym załącznikiem do PIT-28 jest druk PIT-28/A, który wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko, a także uzyskujący przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Formularz ten służy do wyszczególnienia kwot objętych poszczególnymi stawkami ryczałtu.

Natomiast inny załącznik - PIT-28/B wypełniają podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane ryczałtem z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych.

Niezależnie od załączników PIT-28/A i PIT-28/B, które są związane bezpośrednio z działalnością, podatnik ryczałtu, który korzysta z odliczeń, powinien wraz z zeznaniem złożyć załącznik PIT/O w celu wykazania odliczeń przysługujących ryczałtowcom poza innymi niż mieszkaniowe, które należy wykazać w załączniku PIT/D (w zw. z nabytymi prawami do odliczeń mieszkaniowych).

Kto powinien wypełnić PIT-28

Zeznanie podatkowe PIT-28 powinien wypełnić każdy, kto w roku podatkowym uzyskiwał przychody objęte ryczałtem ewidencjonowanym oraz zawiadomił do 20 stycznia 2019 r. organ skarbowy o wyborze ryczałtu. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku zawiadomienie powinno być złożone w dniu rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Termin składania PIT-28

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek złożyć deklarację PIT 28 w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika w ustawowym terminie do dnia 31 stycznia następującego po roku podatkowym. Jeśli 31 stycznia jest dniem wolnym od pracy, termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tym dniu.

Termin ten obowiązuje zarówno ryczałtowców, którzy kontynuują działalność, jak i tych, którzy tę działalność zamknęli w trakcie roku podatkowego. Zaprzestanie działalności gospodarczej w trakcie roku nie zobowiązuje do wcześniejszego złożenia zeznania.

Termin 31 stycznia jest wiążący również tych podatników, którzy mieli zawieszoną działalność.

Zawieszenie działalności oznacza zakaz dokonywania czynności, które związane są z osiąganiem przychodów. Jednak podatnik może w trakcie zawieszenia wykonywać inne czynności dopuszczone przez ustawodawcę, jak zbywanie środków trwałych, wyposażenia, osiąganie np. przychodów finansowych w postaci odsetek od rachunku oszczędnościowego .

Zerowa deklaracja PIT-28

PIT-28 należy złożyć nawet wówczas, gdy w roku podatkowym podatnik nie osiągnął żadnych przychodów. Deklaracja PIT-28 będzie wtedy zerowa. Nie wykazuje się w niej przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, np. przychodów ze stosunku pracy.

PIT-28 a inne dochody

W sytuacji gdy działalność opodatkowana ryczałtem prowadzona jest przez małżonków, roczne zeznanie PIT-28 składa każdy z małżonków indywidualnie. W przypadku ryczałtu nie ma możliwości łącznego rozliczenia małżonków. Ryczałt wyklucza tez możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko przy rozliczaniu dochodów uzyskiwanych z innych źródeł.