ClickCease

Korekta deklaracji pit online

Konieczność korekty deklaracji podatkowej PIT może pojawić się, gdy np. zauważymy błędy popełnione w złożonej już deklaracji, musimy uzupełnić albo zmienić dane lub informacje o przychodach uzyskanych w roku podatkowym, zaistnieją nowe możliwości odliczeń podatkowych, chcemy podać lub zmienić KRS organizacji w celu przekazania 1%.

Formy złożenia korekty PIT

Możliwość dokonania przez podatnika korekty złożonego rocznego rozliczenia pit przewidziana jest przez prawo podatkowe. Przepisy przewidują możliwość korekty zarówno deklaracji złożonych w formie papierowej (w urzędzie lub przez pocztę), jak i złożonych przez internet pit online.

Niezależnie od tego, w jaki sposób złożyliśmy roczny pit, do jego korekty możemy wybrać dowolną formę. Jeśli złożyliśmy rozliczenie pit w formie papierowej, to deklarację korygującą możemy złożyć zarówno w takiej samej formie, jak i przesłać pit elektronicznie. W sytuacji, gdy złożyliśmy pit online, nie musimy składać korekty online. Mamy do wyboru: korektę pit przez internet lub formę papierową.

W każdym przypadku musimy pamiętać, aby na formularzu PIT w sekcji “Cel złożenia zeznania” zaznaczyć pole “korekta”. W sytuacji, gdy przesyłamy pit elektroniczny i nie zaznaczymy, że celem złożenia zeznania jest korekta, system e-deklaracje nie przyjmie dokumentu. Otrzymamy kod 411, informujący, że w systemie istnieje już dokument z takim samym identyfikatorem. Należy wtedy poprawić błąd zaznaczając pole “korekta” i ponownie wysłać pit online.

Dobór właściwych formularzy

Składając korektę deklaracji pit należy wybrać odpowiedni wzór druku PIT. Korektę zeznania podatkowego za konkretny rok należy złożyć na formularzu, jaki obowiązywał w danym roku. W związku ze zmianami w prawie podatkowym wzory formularzy zmieniają się dość często. Właściwym jest ten sam wzór formularza, z którego korzystaliśmy składając zeznanie korygowane.

Przykład: korektę zeznania PIT 36 online za rok 2015 należy złożyć na druku PIT- 36 (11), ale korekty zeznania za rok 2014 właściwy będzie inny formularz oznaczony numerem 10: PIT-36 (10), za rok 2013 druk PIT 36 (9). Składając korektę pit online mamy ułatwione zadanie, gdyż nie musimy poszukiwać formularzy archiwalnych. Program do rozliczenie pit dobierze odpowiedni wzór druku.

Korekta pit online przez system e-Deklaracje

Nie wszystkie deklaracje podatkowe możemy korygować przez internet. Korekta pit online możliwa jest tylko wtedy, gdy dotyczy okresu, kiedy udostępnione było wysyłanie zeznań podatkowych elektronicznie. Korekty dotyczące deklaracji złożonych wcześniej, przed wprowadzeniem poszczególnych druków pit interaktywnych muszą być dokonywane w tradycyjnej formie.

Ministerstwo Finansów podaje, że przez system e-Deklaracje możliwe jest składanie korekty określonych deklaracji pit online.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 mogą składać następujące korekty deklaracji podatkowych podpisanych uproszczonym podpisem elektronicznym, czyli zestawem “danych autoryzujących". Są to:

 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub straty) w roku podatkowym na formularzu PIT 37 składanych począwszy od złożonych za rok 2008;
 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w roku podatkowym na drukach PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 składanych począwszy od złożonych za rok 2009;
 • zeznań składanych począwszy za rok 2010:
 • PIT-28 o wysokości uzyskanego w roku podatkowym przychodu, dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego ,
 • PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.


Załączniki do PIT online

Do rocznych deklaracji podatkowych często konieczne jest dodanie załącznika. Deklaracje PIT on line tak samo jak papierowe wymagają załączników.

Kiedy z zeznaniem podatkowym trzeba złożyć załącznik ?

Każdy załącznik do deklaracji PIT ma inne przeznaczenie. Przeznaczenie poszczególnych załączników PIT zostało szczegółowo określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie online podlega tym samym zasadom.

Większość załączników PIT służy do wykazywania ulg z których korzystamy w rozliczeniu PIT. Deklaracja pit online będzie zawierała takie same załączniki.

 • PIT/O to najpopularniejszy załącznik do zeznania podatkowego, wymagany jest przy korzystaniu z ulg podatkowych. (z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych). Załącznik PIT/O trzeba wypełnić w przypadku zarówno korzystania z ulg odliczanych od dochodu, jaki odliczanych od podatku. Wykazujemy w nim ulgi: internetową, prorodzinną, rehabilitacyjna, na IKZE, na szkolenie uczniów, na nowe technologie, na pomoc domową, a także odliczenia z tytułu : darowizny na cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa, działalność społeczno-opiekuńczą kościoła, na cele pożytku publicznego, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Rozliczenie pit 2020 online z programem pomoże nam optymalnie skorzystać z ulg i odliczeń. Pity 2019 online rozliczymy bez czasochłonnego sprawdzania przepisów podatkowych.
 • PIT/D wypełniają podatnicy korzystający na zasadzie praw nabytych z ulg budowlanych, na przykład na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego. Ulgi te zostały wycofane z katalogu ulg podatkowych. Załącznik można złożyć wraz z drukiem PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Rozliczenie pit online ułatwi właściwie odliczyć ulgę.
 • PIT-2K należy złożyć w pierwszym roku korzystania z ulgi odsetkowej. Jest to oświadczenie podatnika o wysokości wydatków poniesionych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Inne załączniki służą do wykazania dochodów:

 • Załącznik PIT/B - przeznaczony jest dla podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (PIT-36) lub podatkiem liniowym (PIT-36L) i stanowi informację o wysokości dochodu bądź straty, który został osiągnięty przez przedsiębiorcę w trakcie danego roku podatkowego. Przedsiębiorcy rozliczający pity online wypełnią też załącznik PIT-B.Małżonkowie zawsze wypełniają oddzielne PIT/B, nawet wtedy, gdy składają wspólne zeznanie roczne 2019.
 • Załącznik PIT/Z – mają obowiązek złożyć przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. kredytu podatkowego. Rozliczenie pitu 2019 online nie zwalnia z takiego obowiązku.
 • Załącznik PIT/M – to informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających w roku podatkowym łącznemu opodatkowaniu z dochodem rodziców. Druk PIT/M składamy jedynie z formularzem PIT-36. również wtedy, gdy obliczamy podatek online.
 • Formularz PIT/ZG wypełniają podatnicy zobowiązani do wykazania w zeznaniu rocznym dochodów uzyskanych poza granicami kraju. Rozliczenie pit online 2019 z dochodami zagranicznymi wymaga załącznika PIT-ZG do formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Załączniki online

Wypełniając deklaracje PIT online składamy takie same załączniki, jak do zeznań na formularzach papierowych. Wypełnianie pitu online z programem ułatwi nam dobór odpowiedniego załącznika. Dobry program pit 2020 online sam dobierze odpowiednie załączniki po otrzymaniu od nas podstawowych informacji, najczęściej w formie odpowiedzi na pytania. Dzięki temu pit za 2019 online wypełnimy sprawniej i nie popełnimy błędu w doborze załączników.

Wysyłanie załączników do PIT online

W momencie, gdy zakończymy wypełnienie pitu online, mamy też gotowe wymagane załączniki. Nie wysyłamy ich oddzielnie, ale razem z głównym formularzem PIT. PIT program online automatyczne dodaje załączniki.

PIT 2019 online ( PIT 2020 online) należy przed wysłaniem podpisać. PIT 2019 on line możemy podpisać uproszczonym podpisem elektronicznym (nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny od w przypadku gdy rozliczenie PIT 2019 online składa osoba fizyczna).

Rozliczanie PIT online nie jest trudne. Rozliczenie PIT 2019 online możemy wykonać w kilka minut, nie wychodząc z domu. Wystarczy komputer, laptop, a nawet smartfon i dostęp do internetu. Trzeba tylko przygotować dane do wypełnienia i wysłania zeznania. Warto pamiętać o zasadzie: rozlicz PIT online z zachowaniem ustawowego terminu. Uchroni to nas przed sankcjami za spóźniony PIT.