ClickCease

PIT-8C podstawą do wypełnienia PIT-38

Roczną deklarację PIT-38 zobowiązani są złożyć podatnicy, którzy rozliczają przychody kapitałowe. Podstawowym dokumentem do wypełnienia PIT-38 jest informacja PIT-8C.

Informacje z PIT-8C przenoszone do PIT-38

Podstawowym dokumentem, uwzględnianym przy wypełnianiu PIT-38 jest PIT -8C, sporządzony przez biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski dla inwestora. Biuro maklerskie wystawia i przekazuje PIT-8C do końca lutego. Dokument otrzymuje inwestor oraz urząd skarbowy.

Dla osób rozliczających PIT-38 istotne są część i F i G informacji PIT-8C.Biuro maklerskie wykazuje w tej części F druku PIT-8C przychody i koszty w podziale na 5 kategorii:

  • Odpłatne zbycie papierów wartościowych,
  • Realizacja praw wynikających z papierów wartościowych,
  • Odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających,
  • Odpłatne zbycie niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji) w spółkach
  • Objęcie udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z podsumowania przychodów i kosztów łącznie we wszystkich kategoriach wynika dochód lub strata.

Biuro nie pobiera i nie odprowadza do fiskusa zaliczek na podatek dochodowy. Wynika to ze zmienności przychodów i strat w trakcie roku. Tak np.inwestor giełdowy może uzyskać w jednym miesiącu zysk 2000000 zł, ale w następnym ponieść stratę 3000000 zł. Dlatego podatek nalicza się dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

W części G druku PIT-8C sporządzający informację wykazuje przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających z zastrzeżeniem, że nie jest w stanie określić czy podlegają opodatkowaniu, czy nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.); przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatnik nie wykazuje w zeznaniu podatkowym.

Do deklaracji PIT-38 przenosimy informacje o przychodach z PIT-8C. W części C formularza PIT-38 w rubryce 20 wykazuje się informacje o przychodach wykazanych w części F informacji PIT-8C. Natomiast w rubryce 21 PIT-38 wykazywane są „inne przychody”. W tym miejscu PIT-38 bierzemy pod uwagę przypis nr 2. Informuje on co Minister Finansów, który określił wzór PIT-38, rozumie pod pojęciem „inne przychody”. Są to przychody z części F informacji PIT-8C, do których nie mają zastosowania przepisy art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r.

Ustawa ta dotyczy inwestorów, którzy nabyli prawo do zwolnienia z podatku giełdowego przed 2004 r. i reguluje zasady zachowania zwolnienia z tego podatku. Jeżeli inwestor może zastosować przepisy tej ustawy, czyli ma prawo do zwolnienia z podatku giełdowego, przychodów ze sprzedaży akcji w 2019 r. nie wykazuje ich w PIT-38. Przez „inne przychody” rozumie się także przychody uzyskane za granicą.

Przychody niewykazane w PIT-8C

Należy pamiętać że wypełniając PIT-38 nie możemy pominąć przychodów , które uzyskaliśmy w roku podatkowym, ale nie zostały wykazane w PIT-8C.Podatnik odpowiada za prawidłowość swojego zeznania rocznego, a nie biuro maklerskie. Jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-8C lub informacja zawiera błędy, jest niekompletna, naszym obowiązkiem wobec fiskusa jest sprostowanie i uzupełnienie danych wpisywanych do PIT-38. W przypadku gdy fiskus wykryje zaległość podatkową, odpowiada za to podatnik, nawet jeśli spowodowane było to wadliwą informacją PIT-8C. Może jedynie wystąpić na drodze cywilnoprawnej o pokrycie poniesionych strat przez biuro maklerskie.

Koszty uzyskania przychodów

Nie można uważać za wadliwe PIT-8C, jeżeli nie zawiera informacji, o których biuro maklerskie nie mogło wiedzieć. Biuro nie posiada np. informacji o inwestycjach przeprowadzonych przez inne biuro. W takiej sytuacji z każdego biura maklerskiego powinniśmy otrzymać oddzielną informację PIT-8C. Informacja PIT-8C z reguły nie.zawiera wszystkich kosztów poniesionych przez inwestora dla uzyskania przychodów. W PIT-8C jako koszt uzyskania przychodu podawana jest wartość nabycia papierów wartościowych oraz koszty prowizji. Natomiast nie ma tam takich informacji jak np. koszt kredytów zaciągniętych na zakup akcji.

Do decyzji osoby składającej PIT-38 należy, czy wykazać w PIT-38 takie wydatki jak zakup komputera, prasy specjalistycznej, połączeń internetowych. Z reguły fiskus nie zgadza się na wykazywanie ich w PIT-38, z tego powodu, że mogą służyć też do użytku prywatnego.