Korekta deklaracji pit online

Konieczność korekty deklaracji podatkowej PIT może pojawić się, gdy np. zauważymy błędy popełnione w złożonej już deklaracji, musimy uzupełnić albo zmienić dane lub informacje o przychodach uzyskanych w roku podatkowym, zaistnieją nowe możliwości odliczeń podatkowych, chcemy podać lub zmienić KRS organizacji w celu przekazania 1%.

Formy złożenia korekty PIT

Możliwość dokonania przez podatnika korekty złożonego rocznego rozliczenia pit przewidziana jest przez prawo podatkowe. Przepisy przewidują możliwość korekty zarówno deklaracji złożonych w formie papierowej (w urzędzie lub przez pocztę), jak i złożonych przez internet pit online.

Niezależnie od tego, w jaki sposób złożyliśmy roczny pit, do jego korekty możemy wybrać dowolną formę. Jeśli złożyliśmy rozliczenie pit w formie papierowej, to deklarację korygującą możemy złożyć zarówno w takiej samej formie, jak i przesłać pit elektronicznie. W sytuacji, gdy złożyliśmy pit online, nie musimy składać korekty online. Mamy do wyboru: korektę pit przez internet lub formę papierową.

W każdym przypadku musimy pamiętać, aby na formularzu PIT w sekcji “Cel złożenia zeznania” zaznaczyć pole “korekta”. W sytuacji, gdy przesyłamy pit elektroniczny i nie zaznaczymy, że celem złożenia zeznania jest korekta, system e-deklaracje nie przyjmie dokumentu. Otrzymamy kod 411, informujący, że w systemie istnieje już dokument z takim samym identyfikatorem. Należy wtedy poprawić błąd zaznaczając pole “korekta” i ponownie wysłać pit online.

Dobór właściwych formularzy

Składając korektę deklaracji pit należy wybrać odpowiedni wzór druku PIT. Korektę zeznania podatkowego za konkretny rok należy złożyć na formularzu, jaki obowiązywał w danym roku. W związku ze zmianami w prawie podatkowym wzory formularzy zmieniają się dość często. Właściwym jest ten sam wzór formularza, z którego korzystaliśmy składając zeznanie korygowane.

Przykład: korektę zeznania PIT 36 online za rok 2015 należy złożyć na druku PIT- 36 (11), ale korekty zeznania za rok 2014 właściwy będzie inny formularz oznaczony numerem 10: PIT-36 (10), za rok 2013 druk PIT 36 (9). Składając korektę pit online mamy ułatwione zadanie, gdyż nie musimy poszukiwać formularzy archiwalnych. Program do rozliczenie pit dobierze odpowiedni wzór druku.

Korekta pit online przez system e-Deklaracje

Nie wszystkie deklaracje podatkowe możemy korygować przez internet. Korekta pit online możliwa jest tylko wtedy, gdy dotyczy okresu, kiedy udostępnione było wysyłanie zeznań podatkowych elektronicznie. Korekty dotyczące deklaracji złożonych wcześniej, przed wprowadzeniem poszczególnych druków pit interaktywnych muszą być dokonywane w tradycyjnej formie.

Ministerstwo Finansów podaje, że przez system e-Deklaracje możliwe jest składanie korekty określonych deklaracji pit online.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2017 mogą składać następujące korekty deklaracji podatkowych podpisanych uproszczonym podpisem elektronicznym, czyli zestawem “danych autoryzujących". Są to:

  • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub straty) w roku podatkowym na formularzu PIT 37 składanych począwszy od złożonych za rok 2008;
  • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w roku podatkowym na drukach PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 składanych począwszy od złożonych za rok 2009;
  • zeznań składanych począwszy za rok 2010:
  • PIT-28 o wysokości uzyskanego w roku podatkowym przychodu, dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego ,
  • PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.