ClickCease

Weryfikacja PIT przed wysłaniem do urzędu skarbowego online

Kiedy rozliczamy PIT przez internet, system e-Deklaracje weryfikuje poprawność wypełnionych formularzy zanim otrzyma je urząd skarbowy online.

Weryfikacja pozytywna

Poprawne rozliczenie pitu elektronicznego potwierdzane jest komunikatem o nadaniu mu statusu 200. Status 200 otrzymują dokumenty zweryfikowane pozytywnie, w których system nie stwierdził żadnego błędu formalnego i zostały poprawnie podpisane.

Dopiero po nadaniu statusu 200 dokument w całości przetworzony poprawnie jest przekazany do urzędu skarbowego online. Jednakże musimy mieć na uwadze, że status 200 nie oznacza weryfikacji danych co do wysokości przychodów, dochodów, podatków czy ulg i odliczeń, jakie podatnik zadeklarował za dany rok. Oznacza tylko, że wszystkie obowiązkowe pola na formularzu zostały wypełnione prawidłowo pod względem formalnym, pit elektroniczny został przetworzony i jest już w systemie, podatnik znajdujący się w bazie danych podatników podał poprawny numer NIP lub PESEL oraz wykazał prawidłowe dane identyfikujące zastępujące podpis elektroniczny ( pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, kwotę przychodu z dowolnej deklaracji pit złożonej rok wcześniej lub 0 w przypadku nieskładania poprzednio deklaracji w żadnej formie).

Otrzymanie statusu 200 nie stanowi jeszcze dowodu, że urząd skarbowy online otrzymał nasze zeznanie. Dopiero po przekazaniu statusu 200 generowane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest właściwym dowodem i potwierdzeniem terminowego złożenia pit online. Data, która widnieje na potwierdzeniu UPO jest uważana za datę prawidłowego przekazania do urzędu skarbowego deklaracji pit elektronicznie. Jest to istotne i musimy zwrócić uwagę na moment wygenerowania UPO szczególnie w przypadku składania pit przez internet w ostatnim dniu obowiązującego terminu. Z różnych powodów, np. spowolnienia pracy serwera przy dużym obciążeniu, przetwarzanie dokumentów może trwać znacznie dłużej niż zazwyczaj i przekroczymy godzinę 23:59. UPO może wtedy zostać wygenerowane dopiero po północy. Wtedy datą złożenia pit online będzie następny dzień, a my będziemy zagrożeni sankcjami przewidzianymi w kodeksie karno skarbowym za opóźnione złożenie zeznania.

Weryfikacja negatywna

Natomiast w przypadku, gdy system stwierdzi błędy, dokument otrzyma odpowiedni status oznaczony trzycyfrowym kodem wskazującym na rodzaj błędu. Tak np. niezgodności danych informacyjnych spowoduje negatywną weryfikację i dokument otrzyma kod 412. Status oznaczony kodem 208 to wskazówka, że dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie. Innym przykładem może być wystąpienie błędu w danych autoryzujących, co powoduje negatywną weryfikację oznaczona kodem 414.

Błędy mogą znaleźć się nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, np.:

 • zamiast numeru PESEL lub NIP podatnika podaliśmy NIP pracodawcy, identyfikator podatkowy współmałżonka,
 • nazwisko dwuczłonowe wpisaliśmy rozdzielnie
 • w imieniu przestawiliśmy kolejność liter, Jaeck zamiast Jacek lub wpisaliśmy dwa imiona, nie tylko wymagane pierwsze imię, ale też drugie
 • zamieniliśmy miejscami imię i nazwisko
 • datę urodzenia podaliśmy w niewłaściwym formacie

Często spotykanym błędem jest niewłaściwa kwota przychodu podana w danych autoryzujących. Najczęstsze pomyłki to:

 • podawanie przychodu z bieżącego pit,
 • zaokrąglenie kwoty do dziesiątek groszy lub pełnych złotych,
 • przy wspólnym rozliczeniu łączna kwoty przychodów małżonków, podczas gdy podajemy tylko i wyłącznie przychód podatnika,
 • wpisywanie 0 (zero) mimo złożenia w ubiegłym roku zeznania pit, gdy podatnik składał zeznanie na innym formularzu, (np. podatnik składa za 2019 rok zeznanie PIT-37, a za 2016 rok złożył PIT-36 - w takim przypadku nie powinien wpisywać 0 (zero), lecz podać kwotę przychodu podaną w złożonym do urzędu PIT-36).

Wszystkie inne kody poza 200 oznaczają, że formularze nie mogą być poprawnie przetworzone i trzeba usunąć błędy, aby móc je ponownie przesłać do urzędu skarbowego online.PIT 2020 urząd skarbowy może wypełnić za podatnika

Resort finansów stworzył możliwość rozliczenia PIT-37 przez urząd skarbowy, jeśli podatnik złoży wniosek na druku PIT-WZ.

Za kogo rozliczy pit urząd skarbowy

Podatnicy rozliczający PIT-37 już od ubiegłego roku mogą być wyręczeni przez urząd skarbowy w obliczaniu podatku. Urząd skarbowy PIT za 2019 rozliczy wyłącznie za podatników, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i uzyskują dochody od płatników (w tym organów rentowych). Rozliczenie PIT 2019 urząd skarbowy może sporządzić zarówno w przypadku rozliczeń indywidualnych, jak wspólnych z małżonkiem, czy z dzieckiem osoby samotnie wychowującej dzieci.

Kiedy i w jakiej formie można złożyć wniosek PIT-WZ

PIT 2019 urząd skarbowy przygotuje na wniosek podatnika złożony na formularzu PIT-WZ do 16 kwietnia 2020. PIT 2020 us sporządzi w ciągu pięciu dni od daty złożenia wniosku. Wnioski można składać już od stycznia, ale urzad skarbowy PIT 2019 będzie mógł sporządzić dopiero po otrzymaniu informacji od płatników. Od pracodawców i organów rentowych informacyjne pity 2019 urząd skarbowy otrzymuje do końca lutego 2020. Dlatego urząd skarbowy pity 2019 będzie przygotowywał po tym terminie i udostępni podatnikowi nie wcześniej niż 15 marca 2020.

Wniosek PIT-WZ można przekazać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. Urzad skarbowy pit 2020 (rozliczenie za 2019 rok) sporządzi na wniosek złożony za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje. Pity 2019 urzad skarbowy może tez przygotować po złożeniu wniosku w systemie transakcyjnym niektórych banków, m.in.: PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Millennium i ING Bank Śląski.

Jakie dane trzeba podać we wniosku PIT-WZ do sporządzenia przez urząd skarbowy PIT 2020?

Rozliczenia pit urząd skarbowy sporządza na podstawie informacji otrzymanych od płatników oraz zawartych we wniosku PIT-WZ. Urzad skarbowy pit 2020 ( zeznanie za 2019 rok) sporządzi, gdy uzyska od podatnika:

 • dane identyfikacyjne jak w każdym innym PIT - pesel, imię, nazwisko, data urodzenia (jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, to także dane małżonka,)
 • informacje o kosztach uzyskania przychodów (podstawowe, podwyższone, czy też w wysokości wydatków faktycznie poniesionych),
 • informacje o prawie do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej i prorodzinnej,
 • kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci jest wyższa od kwoty odliczonej i chcemy zwrotu nieodliczonej ulgi na dzieci - zwrot przysługuje do wysokości wykazanych w PIT-WZ składek),
 • liczbę dzieci i ich dane identyfikacyjne, a także przysługujące kwoty ulg na dzieci,
 • KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wspomóc 1% podatku należnego,
 • adres poczty elektronicznej, na który otrzymamy informację o tym, że przygotowane jest przez us rozliczenie roczne.

Zaakceptowanie zeznania sporządzonego przez US

Po otrzymaniu informacji o sporządzeniu zeznania podatnik ma wgląd do przygotowanego PITa. Może go zaakceptować lub odrzucić i sporządzić samodzielnie. Jeśli nie wykona żadnej z tych czynności do 30 kwietnia, urząd skarbowy PIT uzna za zaakceptowany i będzie traktowany jako zeznanie podatnika.

Urząd skarbowy rozliczenie online

W 2020 roku rozliczenia podatkowe za 2019 rok podatkowy możemy składać w tradycyjnej formie wypełnionych papierowych formularzy albo znacznie prościej - rozliczyć PIT drogą elektroniczną.

Rozliczenie pit online urząd skarbowy przyjmuje o każdej porze. System e-Deklaracje przez który składamy pity elektronicznie czynny jest 24 godziny na dobę przez cały tydzień, również w dni wolne od pracy.

PIT 2019 online urząd skarbowy może przyjąć do północy 31 stycznia 2020 (PIT-28) lub 30 kwietnia 2020 (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). Jeśli składamy papierowe formularze zeznań podatkowych, musimy zdążyć przed zamknięciem urzędów skarbowych i pocztowych w ostatnim dniu ustawowego terminu. W przypadku rozliczania pit online urząd skarbowy “pracuje dłużej”, z czego mogą skorzystać podatnicy, którzy nie chcą narazić się na sankcje karno skarbowe za niezłożenie zeznania w terminie.

Urząd skarbowy rozliczenie PIT online potwierdza Urzędowym Poświadczeniem Odbioru UPO , które otrzymujemy po poprawnym wysłaniu zeznania. UPO przesyłane jest elektronicznie. Można je zapisać na dysku lub wydrukować i trzeba przechowywać przez pięć lat licząc od końca roku, w którym rozliczamy PIT, w razie ewentualnej kontroli skarbowej.