ClickCease

Kto zamiast PIT-37 musi złożyć PIT-36

Większość podatników w Polsce składa roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37. Jeżeli w roku podatkowym uzyskaliśmy dochody, ponieśliśmy straty lub dokonujemy odliczeń, które nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37, powinniśmy złożyć inny formularz, a czasem nawet kilka.

Wybór formularza w zależności od sposobu opodatkowania

Jednym z kryteriów wyboru odpowiedniego formularza jest sposób opodatkowania naszych przychodów/dochodów.

Najczęściej poza PIT-37 wykorzystujemy druk PIT-36, na którym rozliczamy tak samo jak na PIT-37 dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali. Przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego składają PIT-36L. Do rozliczenia przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wybieramy formularz PIT-28. Deklaracja PIT-28 obowiązuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby uzyskujące przychody z najmu prywatnego, opodatkowane ryczałtowo. Jeżeli w roku podatkowym osiągnęliśmy dochody kapitałowe, np. ze sprzedaży z zyskiem akcji, papierów wartościowych, to rozliczamy się z fiskusem na druku PIT-38. Stratę też warto wykazać, bo być może będziemy mogli ją odliczyć w następnych latach. PIT-39 składają podatnicy, którzy rozliczają się z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw z nimi związanych.

Kiedy rozliczamy się na PIT-36

Deklarację PIT-36 składają podatnicy, którzy płacą podatek dochodowy według skali (stawka podatku do kwoty 85.528 zł 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85.528 zł - 32%), ale dochody uzyskali bez pośrednictwa płatników lub część dochodów od płatników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale pozostałe z innych źródeł. Zakres dochodów wykazywanych w PIT 36 jest znacznie szerszy niż wykazywanych w PIT 37.

Formularz PIT-36 wypełniamy w celu rozliczenia rocznego z fiskusem, jeżeli w roku podatkowym uzyskaliśmy jakiekolwiek dochody z:

  • prowadzonej działalności gospodarczej,
  • działów specjalnych produkcji rolnej,
  • najmu lub dzierżawy prywatnej opodatkowanych według skali podatkowej
  • oraz w przypadku, gdy uzyskaliśmy inne dochody bez pośrednictwa płatników, jak:
  • zarobki zagraniczne,
  • emerytury i renty zagraniczne,
  • wynagrodzenie z działalności wykonywanej osobiście, jeżeli płatnik nie był zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek.

Sytuacja taka występuje najczęściej przy dochodach z działalności artystycznej, literackiej, sportowej, umów zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich, jeżeli zatrudniającym jest podmiot zagraniczny albo usługi są wykonywane w niewielkim zakresie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Nawet uzyskanie niewielkiego dochodu tego rodzaju ł w danym roku podatkowym spowoduje, że nie będziemy mogli rozliczyć się na formularzu PIT-37, lecz właściwy będzie wym przypadku druk PIT-36.

Oprócz dochodów, od których nie były odprowadzane zaliczki przez płatników, na tym samym formularzu PIT-36 rozliczymy też dochody, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek, np. ze stosunku pracy czy z emerytury).

PIT-36 jest również formularzem właściwym dla podatników,,którzy są zobowiązani do do swoich dochodów doliczyć dochody małoletnich dzieci.

Sposób i termin rozliczenia PIT-36

Formularze PIT-36 możemy składać w wersji papierowej albo przez internet do urzędu skarbowego online. PIT elektroniczny sporządzamy i wysyłamy z pomocą programu do PIT np. PITax.pl Łatwe podatki.

Terminem obowiązującym ustawowo na złożenie deklaracji PIT-36 jest ostatni dzień kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Jeśli 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy ustawa przewiduje, że ostatecznym terminem rozliczenia będzie pierwszy dzień roboczy po tym dniu. W roku 2020 PIT -36 możemy składać do 2 maja.Jakie dochody zagraniczne rozliczamy w PIT 36

Wielu polskich podatników uzyskało w 2019 roku dochody poza granicami kraju. Dochody zagraniczne opodatkowane według skali podatkowej należy wykazać w zeznaniu rocznym na formularzu PIT 36 2019.

Rozliczanie PIT 36 z pracy najemnej

Polskie dochody z umowy o pracę najczęściej rozliczane są na PIT 37. Jednakże w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę uzyskanego za granicą w 2019 roku należy wykazać dochód zagraniczny w PIT-ZG i przenieść te dane do formularza PIT 36 za 2019. Rozliczenie PIT 36 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeśli w roku podatkowym podatnik uzyskał wyłącznie zagraniczne dochody z pracy najemnej a jednocześnie ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją (co wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) – wówczas pit 36 rozliczenie nie obowiązuje podatnika.

Natomiast w przypadku zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia zeznanie roczne PIT 36 za 2019 rok musi być złożone.

Jak rozliczyć PIT 36 z emerytury/renty zagranicznej

Jeżeli zgodnie z umową międzynarodową emerytura/renta zagraniczna podlega opodatkowaniu jedynie w Polsce, to nie ma obowiązku wypełniania PIT/ZG, a jedynie PIT 36.

Gdy zastosowanie ma metoda unikania podwójnego opodatkowania i jeżeli emerytura podlega opodatkowaniu i w Polsce, i za granicą, to emeryt/rencista zobowiązany jest złożyć zeznanie roczne PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Należy mieć na uwadze, że:

  • podatnik nie ma obowiązku złożenia zeznania PIT-36 i PIT/ZG przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją jeżeli oprócz emerytury zagranicznej nie uzyskał w Polsce innych dochodów opodatkowanych wg skali,
  • jeżeli podatnik oprócz emerytury zagranicznej osiągnął inny dochód opodatkowany według skali podatkowej w Polsce – wykazuje emeryturę/rentę zagraniczną w PIT-36 i PIT-ZG tylko celem ustalenia stawki podatku ,
  • przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego podatnik zawsze wykazuje w części D formularza PIT-36 uzyskane za granicą dochody i zapłacony za granicą podatek do wysokości limitu przypadającego do odliczenia, natomiast w PIT/ZG wykazuje dochody z emerytury zagranicznej i podatek zapłacony za granicą w pełnej wysokości – bez limitu do odliczenia.

Jak rozliczyć PIT 36 z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych

Jak wypełnić PIT 36 w przypadku metody wyłączenia z progresją? W metodzie tej dochód z zagranicznej działalności gospodarczej jest zwolniony od podatku w Polsce, ale ma wpływ na wysokość stawki podatkowej stosowanej do wyliczenia podatku od dochodu uzyskanego w Polsce . Dochód zagraniczny należy wykazać w PIT 36 oraz załączniku PIT-ZG.

Jak wypelnić PIT 36 przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia? W rozliczeniu PIT przychody i koszty zagraniczne łączy się z przychodami i kosztami z działalności gospodarczej na terenie kraju. Podatek obliczony od łącznej sumy dochodów,.obniża się o podatek zapłacony za granicą z zastosowaniem zasady proporcjonalności.. Dochód uzyskany za granicą wykazuje się w części D PIT-36 oraz w PIT/ZG, PIT/B. Podatnik może też odliczyć ulgę abolicyjną, którą należy wykazać w załączniku PIT/O.

Jak wypełnić PIT 36 przez internet

PIT-36 można rozliczyć z programem komputerowym i złożyć do urzędu skarbowego elektronicznie. PIT 36 online to najłatwiejszy i najszybszy sposób na złożenie zeznania rocznego przez osoby rozliczające dochody zagraniczne z pracy najemnej, emerytury/renty czy działalności gospodarczej opodatkowanej według skali.

Urząd skarbowy PIT 36 składany przez internet może przyjąć o każdej porze we wszystkie dni tygodnia.