ClickCease

Kto i kiedy składa zeznanie podatkowe pit 28 za 2019 r.

Na druku PIT 28 składają roczne rozliczenie podatkowe osoby, które wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania swoich przychodów.

Dla kogo przeznaczony jest formularz PIT 28

Deklaracja PIT 28 jest składana przez podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym, w przypadku której podstawą opodatkowania jest przychód, jaki podatnik osiągnął, bez uwzględniania kosztów.

Opodatkowanie ryczałtem mogą wybrać podatnicy, jeśli są:

 • osobami fizycznymi, rejestrującymi działalność gospodarczą,
 • wspólnikami spółki cywilnej osób fizycznych,
 • wspólnikami spółki jawnej osób fizycznych,
 • osobami, które wynajmują lub wydzierżawiają nieruchomości poza prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • osobami, które sprzedają przetworzone produkty rolne pochodzące z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wybór tej formy opodatkowania jest dobrowolny, ale nie każdy przedsiębiorca może zostać ryczałtowcem.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest skierowane przede wszystkim do podatników prowadzących niewielką pozarolniczą działalność gospodarczą. Podatek w formie ryczałtu może być dla przedsiębiorcy korzystny, gdy koszty uzyskania przychodu są nieduże. Stawki podatku są znacząco niższe niż w przypadku skali podatkowej.

Ograniczenie wyboru tej formy dotyczy przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku podatkowym przekroczyli kwotę 250 000 euro z tytułu osiąganych przychodów. W przypadku spółki cywilnej, kwota 250 000 euro jest sumą przychodów uzyskanych przez wszystkich wspólników łącznie.

Kto nie może zostać ryczałtowcem i rozliczać PIT 28

W myśl art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, forma ryczałtu ewidencjonowanego nie może być zastosowana w przypadku podatników, którzy:

 • opłacają podatek w formie karty podatkowej,
 • korzystają na podstawie odrębnych przepisów z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 • osiągają przychody w całości lub w części z określonych ustawą tytułów, np:
  • prowadzenia aptek,
  • prowadzenia lombardów,
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • świadczenia usług reklamowych, pośrednictwa finansowego, detektywistycznych i ochroniarskich, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
  • wykonywania działalności w roku podatkowym po zmianie działalności jeśli przed zmianą podatek dochodowy był na zasadach ogólnych.

Zgłoszenie wyboru formy opodatkowania

Podatnicy, którzy chcą rozliczać się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na pit 28, muszą pamiętać o konieczności zgłoszenia swojego wyboru do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

 • Jeśli rozpoczynają działalność, mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem podczas rejestracji działalności gospodarczej;
 • Podatnicy już prowadzący firmę lub wynajem i decydujący się przejść na ryczałt z opodatkowania na zasadach ogólnych, oświadczenie o wyborze ryczałtu muszą złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. Jeśli nie dokonają zgłoszenia w terminie, zmiana sposobu opodatkowania możliwa będzie dopiero od następnego roku po dotrzymaniu terminu zgłoszenia.
 • Jeżeli w trakcie roku podatkowego podatnik rozpoczyna osiąganie przychodów:
  • z najmu, dzierżawy, oświadczenie składa nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego,
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu, oświadczenie składa nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Kontynuacja rozliczenia w formie ryczałtu nie wymaga już zgłoszenia.

W przypadku rezygnacji z opodatkowania ryczałtem – pisemne oświadczenie o rezygnacji należy złożyć do 20 stycznia danego roku.

Rozliczenie PIT 28

Deklarację PIT 28 2019 składa się wcześniej niż pozostałe pity roczne – do 31 stycznia 2020.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego 2019 podatnik uzyskał takie rodzaje przychodów, które wyłączają prawo do ryczałtu, składa pit28 za okres, w którym prawidłowo prowadził działalność na ryczałcie oraz dodatkowo pit 36.

Przy przekroczeniu w 2019 roku limitu przychodów uprawniających do ryczałtu – za 2019 rok składa pit 28, a za rok następny nie może rozliczyć się na zasadach ryczałtu i nie będzie składał deklaracji pit28 2020 (pit 28 za 2020)..

Aktualnie obowiązujące stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to:

 • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. z pośrednictwa w handlu hurtowym,
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych, w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Możliwe jest stosowanie kilku stawek ryczałtu jednocześnie. Gdy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oblicza się według stawki 8,5% przychodów, a jeśli stawka normalnie byłaby wyższa - według 20% albo 17%.

Podatnik stosujący różne stawki ryczałtu, dokonujący odliczeń od przychodów w rozliczeniu pit 28, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu proporcjonalnie do ogólnej kwoty przychodów.

Rozliczenie PIT 28 przez internet

Po zakończeniu roku podatkowego ryczałtowcy rozliczają swoje przychody na druku pit28. Formularze pit 28 2020 dostępne są w formie papierowej, ale też możemy wypełnić e deklaracje pit 28.

Rozliczenie pit 28 online jest rekomendowane przez resort finansów. Pit 28 elektronicznie rozlicza się bardzo łatwo przez program pit 28. W przeglądarce internetowej możemy wpisać np. hasło pit 28 program, jak rozliczyc pit 28, jak wypełnić pit 28, a nawet niezbyt dokładnie - jak wypelnic pit 28, e-pit 28, pit 28 online, pit 28 2019 online, pit 28 najem i łatwo znajdziemy program do pit 28 nie tylko na stronie resortu finansów, ale też firm oferujących nowoczesne, bardzo proste w obsłudze, darmowe programy.

Programy pit 28 e deklaracje wypełniają po podaniu przez nas podstawowych danych. Nie musimy studiować broszur o pit 28 jak wypełnić, wykonywać żadnych obliczeń na e pit 28, bo pit28 za 2019 rozliczy za nas program.

Załączniki do deklaracji PIT 28

Załącznikami do pit 28 są deklaracje:

 • pit 28a - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • pit 28b - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych,
 • pit O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym.

Wypełniając pit 28 rozliczenie przez internet, z zeznaniem składamy też załączniki. W tym przypadku będzie to pit 28a online, pit 28b online i pit O online w zależności od wymogu. Jeśli nie wiemy np, jak wypełnić pit 28 najem, z jakimi załącznikami, program pit sam wybierze załączniki po otrzymaniu od nas danych.

PIT 28 2019 a preferencje i ulgi podatkowe

Na PIT 28 w wersji papierowej ani na pit 28 on line nie można rozliczyć się z wykorzystaniem preferencji podatkowych, jak wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatnik nie może się rozliczać wspólnie z małżonkiem również z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem. Ryczałt eliminuje taką możliwość rozliczeń. Wyjątkiem jest sytuacja, pit 28 dotyczy przychodów z najmu i dzierżawy prywatnej lub umów podobnych. Wówczas pozostaje prawo do opodatkowania innych przychodów łącznie z małżonkiem lub osobie samotnie wychowującej dziecko.

Ryczałtowcy nie odliczają na pit 28 za 2019 ulgi prorodzinnej. Mają natomiast prawo do pozostałych obecnie obowiązujących ulg i odliczeń podatkowych. W tym przypadku odliczeń należy dokonywać od przychodów i mogą to być:

 • opłacone składki ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,
 • kwoty darowizn przekazywane na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 6% podstawy opodatkowania,
 • wydatki z tytułu użytkowania sieci internet – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
 • ulga abolicyjna,
 • możliwość odliczania od przychodów straty, wykazanej przed przejściem na ryczałt.
 • Możliwe jest także przekazanie 1 % ryczałtu wykazanego na pit 28 na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.